WEBOLDAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az OrientPress Hírügynökség Kft. (székhely: 1011 Budapest, Iskola u. 18.; Cg.: 01-09-868729;

telefonszám: 06 1 785 5545; e-mail: informacio@orientpress.hu; weboldal:

http://www.orientpress.hu/ és http://www.radioorient.hu/; a továbbiakban: "Társaság"), mint adatkezelő az alábbi információkat bocsátja az érintettek rendelkezésére a http://www.orientpress.hu/ weboldalon ("Weboldal"), valamint a Társaság Instagram, Facebook, Twitter, és YouTube oldalain (együtt: "Csatornák") végzett adatkezelési tevékenységével kapcsolatosan.

1.AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE

A Társaság a Weboldalon és a Csatornákon keresztül gyűjtött adatokat az alábbi célokból kezeli:

a)A Társaság tevékenységével, szolgáltatásaival, termékeivel, aktuális ajánlataival, kedvezményeivel, kapcsolatos információkat tartalmazó ingyenes hírlevél küldése.

Kezelt adatok köre: Név előtag; vezetéknév; keresztnév; e-mail cím; telefonszám; hírlevelekre való kattintási előzmények.

b)A Társaság tevékenységével, működésével, szolgáltatásaival kapcsolatos információk, fényképek, videók, egyéb anyagok megosztása az érdeklődők számára információs és népszerűsítési célokból.

Kezelt adatok köre: A Csatornákra feliratkozott személyek neve.

c)A Társaság tevékenységével kapcsolatos vélemények, visszajelzések, stb. fogadása.

Kezelt adatok köre: A Csatornákra feliratkozott személyek neve, illetve az általuk a Csatornákon közzétett bármely adatok.

2.AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatok kezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontján, azaz az érintett személy hozzájárulásán alapul.

Adatainak megadása önkéntes alapon történik. Azonban ha nem adja meg a személyes adatait, úgy nem áll módunkban Önnek a kért hírlevelet, információkat, stb. nyújtani. Továbbá Ön bármikor szabadon visszavonhatja a hozzájárulását a hírlevelekben megadott linken, a Csatornákról történő leiratkozás, vagy a Társaságunk részére megküldött postai levél vagy e-mail útján. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét

A személyes adatokhoz a Weboldal tárhelyszolgáltatója, a Domainsector Kft. (székhelye: 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 36/4.) is hozzáféréssel rendelkezhet.

3.AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Társaság az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

4.AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az érintett jogosult: (i) személyes adataihoz hozzáférést kérni; (ii) a személyes adatai helyesbítését kérni; (iii) a személyes adatai törlését kérni;

(iv)a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; (v) személyes adatai tekintetében adathordozhatósággal élni; és (vi) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen.

Hozzáféréshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra

 

vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése

 

folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban

 

van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint

 

az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz

 

hozzáférést kapjon.

 

A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi

 

információkra: az adatkezelés célja, a kezelt adatok

 

kategóriái, azon címzettek megjelölése, akik részére az

 

adatokat továbbították.

 

Az érintett továbbá jogosult arra, hogy másolatot kérjen

 

a Társaság által kezelt személyes adatairól.

Helyesbítéshez való jog:

Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy

 

kérésére a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok

 

helyesbítésre, illetve a hiányos személyes adatok

 

kiegészítésre kerüljenek.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog:

Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy

 

kérésére a rá vonatkozó személyes adatok törlésre

 

kerüljenek, és a Társaság köteles lehet arra, hogy az

 

ilyen adatokat törölje.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy

 

kérésére a rá vonatkozó személyes adatok kezelése

 

korlátozásra kerüljön. Ilyen esetben az érintett adatok

 

kizárólag meghatározott célokból kezelhetők.

Adathordozhatóság:

Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy a rá

 

vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben

 

használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy

 

másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Az érintett továbbá jogosult lehet arra is, hogy – ha ez

 

technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok

 

adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Tiltakozáshoz való jog:

Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy

 

tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, és ilyen

 

esetben előfordulhat, hogy a Társaság nem kezelheti

 

tovább ezen adatokat.

 

Továbbá az érintett mindenkor jogosult arra, hogy

 

tiltakozzon személyes adatainak közvetlen üzletszerzés

 

(pl. hírlevél küldése) céljából történő kezelése ellen.

 

Ilyen esetben a Társaság ilyen célból a továbbiakban

nem kezeli az érintett adatait.

A fenti jogokkal kapcsolatban kérjük, vegyék figyelembe, hogy egyes esetekben az adott kérés teljesítése az adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges, illetve hogy a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik.

Az érintett a fenti jogait a Társaság címére küldött postai levél, vagy e-mail címére küldött elektronikus levél útján gyakorolhatja. A Társaság a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 1 (egy) hónapon belül megválaszolja.

Az érintett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

5.A JELEN TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Tájékoztatót a jogszabályi környezetben vagy az adatkezelési tevékenységben bekövetkezett változás esetén módosítsa. Az utolsó frissítés dátuma a jelen Tájékoztató végén kerül feltüntetésre. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy bizonyos időközönként áttekintse a jelen Tájékoztatót annak érdekében, hogy naprakész információkkal rendelkezzen a személyes adatai kezelésével összefüggésben.

Kelt: 2018. május 25.